این در شرایطی است که اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسانه توسط دولت موجب شده بود که تولید با مشکلات زیادی روبه‌رو شود و مصرف‌کننده نیز ناراضی باشد و همچنین بازارهای صادراتی نیز متحمل آسیب شوند.

حال با حضور دولت جدید و تغییر نگرش و جذب مهندسین و نیروهای کار آمد در سال 1400 .حال شاهد برگشت قدرتمندانه کارخانه به جایگاه خود در کشور هستیم.به امید خداوند و پیروی از رهنمود های رهبری سال 1401 سالی پر از پیشرفت و موفقیت خواهد بود.